top of page

Algemene Voorwaarden - ZenZo Yoga

BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

 

1. ZenZo Yoga neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar.

2. ZenZo Yoga behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of weekend.

3. Op het moment van verzenden van een aanmeldingsformulier voor een cursus of weekend gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden en de betaling van het voor de betreffende cursus of weekend verschuldigde cursusgeld.

4. De betaling dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de cursus of weekend plaats te vinden. Bij boekingen minder dan 30 dagen voor aanvang dient het bedrag per omgaande betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Zenzo Yoga het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting. NB – bij inschrijving korter dan 30 dagen van tevoren – dient het volledige bedrag binnen 2 dagen – en in elk geval voor de startdatum – te zijn voldaan.

5. ZenZo Yoga heeft het recht een cursus of weekend te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door ZenZo Yoga heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

6. Indien de boeking door de deelnemer wordt geannuleerd, zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:

- Bij annulering meer dan 28 dagen vóór aanvang van het verblijf, is 30% van de reissom verschuldigd

- Bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) voor aanvang van het verblijf, is 50% van de reissom verschuldigd.

- Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (exclusief), is de volledige reissom verschuldigd.

7. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het controleren of een annulering door ZenZo Yoga op tijd en in goede orde is ontvangen.

8. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte cursus of retraite bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan ZenZo Yoga zijn doorgegeven.

8. Deelnemers die zich niet houden aan de aanwijzingen van het personeel van de locatie of ZenZo Yoga niet opvolgen, kunnen uit de cursus of retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.

9. Deelname aan een cursus of retraite is geheel op eigen risico. ZenZo Yoga is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

10. Ten aanzien van producten en diensten die ZenZo Yoga van een derde heeft betrokken of door een derde laat verrichten, zullen de op de desbetreffende transactie toepasselijke contracts- en/of garantiebepalingen ook gelden voor de klant.

11. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart de deelnemer in goede fysieke en mentale gezondheid te zijn. Bij twijfel over de medische toestand, bij medicijngebruik of indien behorend tot een risicogroep, verklaart de deelnemer slechts geboekt te hebben na overleg met en toestemming van de eigen huisarts of medisch specialist.

12. Het gebruik van beeld-of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape) is gedurende de cursus of weekend uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van ZenZo Yoga.

13. Ondanks alle zorgen van ZenZo kan het voorkomen dat je een gerechtvaardigde klacht hebt. Deze klacht dien je ter plaatse en direct met één van de medewerkers van ZenZo Yoga op te nemen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan dient deze schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan de directie.

bottom of page